Thursday, July 18, 2002

To my Ex. Something I forgot to say on the phone today:

Fuckoff Fuckoff Fuckoff Fuckoff Fuckoff
Fuckoff Fuckoff Fuckoff Fuckoff Fuckoff
Fuckoff Fuckoff Fuckoff Fuckoff Fuckoff
Fuckoff Fuckoff Fuckoff Fuckoff Fuckoff
Fuckoff Fuckoff Fuckoff Fuckoff Fuckoff
Fuckoff Fuckoff Fuckoff Fuckoff Fuckoff
Fuckoff Fuckoff Fuckoff Fuckoff Fuckoff
Fuckoff Fuckoff Fuckoff Fuckoff Fuckoff